E-shop kvalita-v-kuchyni.cz - pohodlné nákupy z tepla domova

KVALITA-V-KUCHYNI » Velkoobchod

Velkoobchod

Každý nový zájemce o velkoobchodní odběry zboží se musí:

 • zaregistrovat na www.kvalita-v-kuchyni.cz, kde vyplní své kontaktní údaje
 • zašle kopii svého živnostenského listu, popř. kopii z obchodního rejstříku a DIČ na e-mail: kvalitavkuchyni@gmail.com
 • následně vám bude poskytnuta VO sleva

 • V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat naše obchodní oddělení, a to buď telefonicky nebo e-mailem.

Velkoobchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tato smlouva obsahuje dodací a platební podmínky a kupující podpisem této smlouvy na ně přistupuje. Od těchto podmínek se lze odchýlit pouze výslovnou písemnou dohodou obou stran.

Objednání zboží

Veškeré objednávky je nutno provádět prostřednictvím našich internetových stránek www.kvalita-v-kuchyni.cz, popř. elektronicky na e-mail: kvalitavkuchyni@gmail.com, přičemž každá z objednávek musí obsahovat:

 • číslo výrobku
 • název výrobku
 • počet objednaných ks
 • dodací adresu, popř. i fakturační adresu, liší-li se od dodací adresy
 • kontaktní osobu a tel.číslo

Vzhledem k širokému sortimentu výrobků nebudou přijímány telefonické objednávky. Pokud není uvedeno jinak, objednávky se evidují 1 měsíc. Po tuto dobu je zboží průběžně vydodáváno. Po vzájemné dohodě je možné objednávku prodloužit o další měsíc. Jestliže nelze doručit všechno objednané zboží v jedné zásilce, poštovné u dalších zásilek hradí firma Libor Polomský - Kvalita v kuchyni.

Ve výjimečných případech je prodávající oprávněn dodávku krátit, zejména z důvodů objektivních příčin a vyšší moci. Objednávající se zavazuje odebrat objednané zboží i v případě pozdějšího dodání než bylo smluveno při objednávce, toto ujednání se nevztahuje na pozdní dodání sezónního zboží (velikonoce, vánoce). Zboží již jednou objednané a nedodané se dodavatel zavazuje dodat v nejbližším možném termínu.

Odběr a přejímka zboží

Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat druh, množství a jakost zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel.V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.

Vady zboží

Reklamace zjevných vad, druhu a množství zjištěných kupujícím při kontrole zboží, je kupující povinen oznámit telefonicky na tel.číslo: 720 518 439, popř. písemně na e-mail: kvalitavkuchyni@gmail.com. Reklamace dodavatel přijímá nejpozději do 48 hodin po převzetí zásilky.

Z odpovědnosti za vady zboží vznikají kupujícímu tyto nároky:

 • odstranění vad opravou, jsou li vady opravitelné
 • odstranění právních vad, je-li to možné
 • odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

Kupující je povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak, a to ve stavu v jakém bylo dodáno. Za nevrácené zboží náleží prodávajícímu náhrada ve výši sjednané kupní ceny. Nároky z vad je třeba konkrétně uplatnit přímo v reklamaci. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit. Z reklamace jakosti jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo nahodilou událostí.

Nabytí vlastnictví

Zboží zůstává majetkem firmy Libor Polomský - Kvalita v kuchyni. až do jeho úplného zaplacení kupujícím.

Dodací podmínky

Ceny uvedené v ceníku prodávajícího nezahrnují balné a přepravné ke kupujícímu, v případě že není dohodnuto jinak. Při odběru zboží nad 5000,- bez DPH (platí pouze pro ČR, v případě Slovenské republiky je tato hranice stanovena nad 500 € bez DPH) poštovné a balné neúčtujeme. Dopravu zajistíme zdarma. V ostatních případech je poštovné a balné ve výši 130,- Kč vč. DPH.

Zboží expedujeme v závislosti na skladových podmínkách do 24 hodin od obdržení objednávek.

Platební podmínky

Veškeré ceny jsou dostupné po registraci na internetových stránkách www.kvalita-v-kuchyni.cz Kupujícímu bude fakturována kupní cena. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu splatnosti uvedeném v hlavičce daňového dokladu.

Platby:

 • v hotovosti
 • při odběru se splatností a nedodržení splatnosti bude kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení a další objednávky budou uskutečněny v hotovosti.
 • Při opakovaném prodlení se splatností faktury bude kupující povinen platit vždy v hotovosti.
 • Platbu v hotovosti požadujeme u veškerých objednávek v hodnotě nižší než 5.000,-Kč bez DPH.
 • První tři dodávky je nutno platit hotově nebo na dobírku.
 • Základní splatnost faktur je 14 dní.

Množstevní rabaty a další výhody na základě vzájemné dohody.

Závěrečná ustanovení

Změnu svého účtu nebo jiné specifikace je odběratel povinen prokazatelným způsobem doložit potvrzením banky o zřízení účtu nebo ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku.

Dodavatel odpovídá za řádné a úplné informování faktoringových společností, kterým postoupil jednotlivé faktury o správné a nerozporné výši dodávek a fakturovaných částech.

Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí i když uvedené události nastali u subdodavatelů.

 

O nás Naši dodavatelé Obchodní podmínky Reklamační řád Výstavy a veletrhy Kontakt Fotogalerie Videa Hygienická nezávadnost výrobků Ochrana osobních údajů Velkoobchod Napište nám Mapa webu

  © copyright Libor polomský - Kvalita v kuchyni, všechna práva vyhrazena

Tvorba www - Neofema s.r.o.  

 
Spolupracujeme: